9790 Hwy 97,

$470,000

9790 Hwy 97 Lake Country, British Columbia V1V1Z7